0item(s)

Nincs termék a kosárban.

Product was successfully added to your shopping cart.

Adatvédelmi tájékoztató

Ügyfél – a weboldal vásárlója/látogatója.

Adatkezelő – a www.timberwolfpetfood.eu webáruház üzemeltetője:
BISPHARMA s.r.o. Kpt. Šmála 5110/12, Rimavská Sobota 979 01, Szlovákia, IČO: 47542934, DIČ: 2023947189, nyilvántartva a Besztercebányai járási bíróságon 31503/S regisztrációs szám alatt.

Az Adatkezelő felelős a személyes adatok feldolgozásáért a 2016. június 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján.

Az Ügyfél egyetért a személyes adatok feldolgozásával az Adatkezelő által az alábbiakban felsorolt mértékben.

Az adatkezelés érintettjei: www.timberwolfpetfood.eu webáruház üzemeltetője, ERSTYLE s.r.o. - könyvelő társaság, DPD futárszolgálat, Moderne webstránky a.s. - a webáruház technikai működését biztositó vállalat, valamint az állami hatóságok alkalmazottai ellenőrzés esetén.

Közvetítők: azok a cégek, melyekkel érvényes munkaszerződésünk van (CardPay, Google, Google Analytics a AdWords, Facebook, Sendinblue).

Személyes adatokat nem adunk el, és semmilyen más módon nem osztunk meg harmadik féllel, kivéve a fent említett közvetítőket.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés: 1.Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. 2.A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 3.Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat a számla kiállításától számított 10 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a számla kiállítása során megismert személyes adatait 10 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés: 1.Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ügyfél igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk. 2.A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 3.Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés: 1.Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. 2.A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. 3.Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés: 1.Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy az Ügyfél igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el. 2.A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, vásárolt termékek, böngészett termékek és kategóriák 3.Az adatkezelés időtartama: Ay Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés: Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). 2.A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 3.Az adatkezelés időtartama: Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás: Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során az Ügyfelet megillető jogok: a tájékoztatáshoz való jog, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog, az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.
Az Ügyfél az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Ügyfelet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Ügyfél az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Az Ügyfélnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására. Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ügyfél hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatok megőrzésének ideje: 10 év

Az Ügyfél kereskedelmi feltételekkel egyidejűleg egyetért azzal, hogy az Adatkezelő feldolgozza személyes adatait a fent említett célokra. Az érintettnek bármikor jogában áll visszavonni a beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a feldolgozás jogszerűségét a jóváhagyás alapján a visszavonás előtt. Az érintett személy köteles valós és naprakész személyes adatokat szolgáltatni. Az érintett személy jogait a GDPR 3. fejezete szabályozza.

Ez az adatvédelmi tájékoztató 2018.10.15-től érvényes.