PODMIENKY POUŽÍVANIA

Updated: October 2014
timberwolfpetfood.eu : podmienky použivania web stránky timberwolfpetfood.eu

Vitajte na timberwolfpetfood.eu, mikrostránke, alebo mobilnej stránke (ďalej “Web stránka”). Táto web stránka je prevádzkovaná bisPHARMA s.r.o. (v týchto podmienkach používania ďalej uvádzaná ako “timberwolfpetfood.eu”, “my”, “nás” alebo “náš”). Prečítajte si, prosím, podmienky používania tejto web stránky (“Podmienky používania”) skôr než vojdete alebo budete používať túto web stránku. Tieto podmienky používania platia pre všetkých návštevníkov alebo užívateľov tejto web stránky

Vaše používanie vo všeobecnosti

Vaším prístupom a použitím tejto web stránky potvrdzujete, že akceptujete tieto Podmienky používania a dávate súhlas, že budú pre vás záväzné. Ak neakceptujete tieto Podmienky používania, nepoužívajte túto web stránku. Môžeme vám zabrániť resp. zrušiť prístup alebo používanie tejto web stránky, ak buď: (a) budeme oprávnene presvedčení, že ste porušili tieto podmienky predaja, alebo (b) budeme považovať za nevyhnutné tak urobiť z bezpečnostných dôvodov

Pozmeňovanie týchto podmienok používania

Čas od času môžeme tieto podmienky používania revidovať prostredníctvom aktualizácie tohto umiestnenia. Ak vykonáme akékoľvek zmeny v týchto podmienok používania, budeme vás o tejto zmene informovať prostredníctvom oznámenia umiestneného na tejto web stránke. Ak s akoukoľvek takou zmenou nesúhlasíte, nesmiete pokračovať v prístupe resp. v používaní tejto web stránky. Ak budete pokračovať v prístupe resp. v používaní tejto web stránky po tom, ako sme vás informovali o akejkoľvek zmene, budeme predpokladať, že ste túto zmenu akceptovali.

Vlastníctvo obsahu

Všetky práva, tituly a záujmy na a k tejto web stránke a k celému jej obsahu vrátane, ale neobmedzujúc sa na jej software alebo HTML kód, skripty, text, umelecké diela, fotografie, obrázky, dizajny, video, audio, a písomné alebo iné materiály, ktoré sa javia ako súčasť tejto web stránky (spolu označené ako “Obsah” ), a všetky práva duševného vlastníctva (vrátane copyright, obchodných značiek a práv na dizajn a patenty) na a k tejto web stránke a k celému jej obsahu, je vo vlastníctve timberwolfpetfood.eu a/alebo ich licencovaných partnerov. Všetok obsah vám poskytuje timberwolfpetfood.eu. len na vaše osobné a nekomerčné použitie. To znamená, že nesmiete ani nesmiete povoliť, pomáhať alebo umožniť iným osobám urobiť nič z nasledovného: (a) kopírovať, reprodukovať, publikovať, prevádzať, distribuovať, vykonávať, zobrazovať, umiestňovať, modifikovať, vytvárať odvodené diela z neho, predávať, licencovať či inak využívať túto stránku alebo čokoľvek z obsahu vrátane, no neobmedzujúc sa na orámovanie či prepájanie web stránky alebo jej obsahu čí časti web stránky alebo časti obsahu; ani or (b) pristupovať alebo používať web stránku alebo jej obsah na akékoľvek komerčné účely, ktoré konkurujú nášmu podnikaniu.

Obchodné značky

timberwolfpetfood.eu (a ich licencovaní partneri) si uchovávajú všetky práva na naše obchodné značky, obchodné názvy, logá, značky a naše goodwill spojené so všetkými z nich (spoločne označené ako „Obchodné značky“). Tieto podmienky používania vám nedovoľujú používať naše obchodné značky a upozorňujeme vás, že akékoľvek použitie našich obchodných značiek je prísne zakázané.

Naše výrobky

Čas od času môžeme potrebovať modifikovať, pozmeniť alebo stiahnuť (dočasne alebo na trvalo) niektoré z výrobkov a služieb a/alebo funkcií a špecifikácií týchto produktov a služieb, ktoré sú zobrazené resp. dostupné cez našu web stránku. Vyhradzujeme si právo tak urobiť bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám. Naše podmienky predaja sa takisto odvolávajú na okolnosti, za ktorých robíme zmeny a/alebo sťahujeme výrobky, ktoré predávame cez túto web stránku. Aktuálnu kópiu podmienok predaja si môžete prečítať, ak kliknete sem. Vyvinieme primerané úsilie, aby sme zaistili, ale nemôžeme zaručiť a ani nezaručujeme, že na tejto stránke nie sú typografické chyby, nepresnosti či opomenutia v súvislosti s opisom výrobkov, cenou a/alebo ich dostupnosťou. Nijakým spôsobom nezaručujeme úplnosť, presnosť alebo aktuálnosť ktorejkoľvek informácie na tejto stránke. Toto zakomponovanie akýchkoľvek výrobkov či služieb na tejto web stránke neimplikuje ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii prostredníctvom tejto web stránky v danom okamihu, keď si želáte urobiť objednávku na tieto výrobky a/alebo služby. Vyvíjame všetko úsilie, aby sme zobrazili tak presne, ako sa len dá, farby našich výrobkov, ktoré sú zobrazené na našej web stránke. Avšak, skutočná farba, ktorú vidíte, bude závisieť od nastavenia vášho počítača a nemôžeme zaručiť, že váš počítač presne zobrazí naše farby.

Pripomienky a iná komunikácia

Ak nám posielate akékoľvek pripomienky, návrhy, spätnú väzbu, nápady a/alebo inú komunikáciu (spoločne označené ako “Komunikácie“) prostredníctvom našej web stránky, budeme predpokladať, že ste timberwolfpetfood.eu poskytli neobmedzené právo kopírovať, reprodukovať, publikovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, umiestňovať, modifikovať, vytvárať z nich odvodené diela alebo inak používať či využívať (spoločne označené ako “Používanie”) takéto komunikácie. Timberwolfpetfood.eu bude mať neobmedzené právo používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky, postupy obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete za akýmkoľvek účelom vrátane, no neobmedzujúc sa na vyvíjanie, výrobu a marketing výrobkov s použitím týchto informácií.

Zásady ochrany súkromia

Ak od nás kupujete tovar, či inak používate túto web stránku, môžeme od vás žiadať, aby ste nám poskytli osobné údaje o vás. Osobné údaje, ktoré poskytnete timberwolfpetfood.eu prostredníctvom tejto web stránky budú podliehať naším zásadám ochrany osobných údajov a súkromia. Naše aktuálne zásady ochrany osobných údajov a súkromia si môžete prečítať, ak kliknete sem.

Váš účet

Môžete si vybrať vytvorenie účtu (“Účet”) na tejto web stránke. Nemusíte mať možnosť prístupu alebo využitia niektorých funkcií alebo služieb tejto web stránky, ak nemáte účet. Ak si chcete účet vytvoriť, budete potrebovať vložiť emailovú adresu a heslo, aby ste mali prístup k vášmu účtu. Zodpovedáte za udržiavanie dôvernosti/mlčanlivosti o vašich údajoch prístupu a o kontrolnom prístupe k vášmu účtu a počítaču. Zodpovedáte aj za všetky aktivity, ktoré sú v rámci účtu vykonávané (vrátane no neobmedzujúc sa na akékoľvek nákupy nášho tovaru realizované prostredníctvom vášho účtu), pokiaľ ste nás neupozornili na to, že váš účet používa tretia osoba bez vášho súhlasu. Môžeme váš účet kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia, ak: (a) sme oprávnene presvedčení, že používate váš účet v rozpore s týmito podmienkami používania, (b) oprávnene veríme, že váš účet používa tretia osoba bez vášho súhlasu alebo (c) potrebujeme zrušiť alebo pozastaviť váš účet z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu údržby.

Prepojenia

Čas od času môže táto web stránka obsahovať prepojenia, ktoré vás nasmerujú na externé web stránky prevádzkované tretími osobami („Stránky tretích osôb“). Okrem toho niektoré zo stránok tretích osôb takisto môžu poskytovať prepojenia na túto web stránku. Timberwolfpetfood.eu nekontroluje a ani nie je zodpovedný za presnosť, bezpečnosť či spoľahlivosť ktorejkoľvek zo stránok tretích osôb ani za ich obsah, reklamy, výrobky či iné materiály na resp. dostupné cez takéto stránky tretích osôb. Prístup ku ktorejkoľvek zo stránok tretích osôb je na vaše vlastné riziko a timberwolfpetfood.eu nebude mať voči vám zodpovednosť za akúkoľvek stratu či škodu, ktorú utrpíte na svojom počítači, zariadení, hardware alebo software) vzniknuté či súvisiace s vaším prístupom či použitím resp. spoľahnutím sa na akúkoľvek stránku tretích osôb a/alebo ich obsah, alebo tie spôsobené v súvislosti s nákupom tovarov alebo služieb dostupných na alebo prostredníctvom takýchto stránok tretích osôb.

Odvolanie

Ttimberwolfpetfood.eu podnikne všetky primerané opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zaistilo, že táto web stránka a jej obsah budú bez akýchkoľvek vírusov a chýb, ale nemôžeme zaručiť že váš počítač, hardware ani software (spoločne označené ako “zariadenia”) nebudú poškodené, znehodnotené, stratené alebo inak ovplyvnené, ak vstúpite či použijete túto web stránku alebo akýkoľvek jej obsah. Timberwolfpetfood.eu odporúča, aby ste urobili všetky opatrenia nevyhnutné na ochranu vášho zariadenia pri používaní tejto stránky alebo jej obsahu, ako napr. inštalovanie spoľahlivého antivírového softwaru.

Naša zodpovednosť

Nebudeme voči vám zodpovední za (a) akúkoľvek stratu či poškodenie údajov, (b) stratu alebo poškodenie vášho počítačového zariadenia, (c) stratu alebo poškodenie, ktoré nebolo možné predvídať ani z vašej ani z našej strany alebo o ktorej ste nás neupovedomili a ktoré mohli vzniknúť porušením týchto podmienok používania alebo naším porušením právnych záväzkov starostlivosti o vás alebo (d) stratu alebo škodu, ktorú utrpíte ako výsledok toho, že ste nepodnikli primerané opatrenia proti takejto strate alebo škode napr. prostredníctvom inštalácie spoľahlivého antivírového softwaru. Nič v týchto podmienkach používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť voči vám v prípade podvodu či úmrtia alebo zranenia spôsobeného našou ľahostajnosťou ani akúkoľvek inú našu zodpovednosť, ktorá nesmie byť vylúčená resp. obmedzená v zmysle aplikovateľného zákona.

Všeobecné podmienky

Tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.